Autoslide 2014

newsletter
partneri
Chceš stále nové správy? Pošli nám tvoj email a budeš ich mať!
Najdi nas na facebooku Najdi nas na facebooku Najdi nas na YouTube
anketa

Odkiaľ si prišiel na Autoslide 2013?

kalendár
TOP články
::.. autoslide ..::
iné akcie MMI
kontakt

Agentúra MMI, s.r.o.
M. Waltariho 7
921 01 Piešťany
tel.: +421 905 544 597
fax: +421 32/7773058
info@mmi.sk
www.mmi.sk
RacingTube
::.. autoslide ..::

AUTOSLIDE 2 0 1 4


XI. ročník Ž A R N O V I C A
5. január 2014

 

Zvláštne ustanovenia:


1. ZVEREJNENIE
Agentúra MMI s.r.o. v spolupráci s mestom Žarnovica usporiada preteky automobilov s medzinárodnou účasťou na plochodrážnom štadióne v Žarnovici. Podujatie je evidované na sekretariáte SAMŠ.


2. SEKRETARIÁT ORGANIZÁTORA
adresa organizátora:
Agentúra MMI s.r.o.

M. Bela 18
92101 Piešťany
SLOVAKIA

Mobil: (+421) 905 544 597
tel.: (+421) 32 777 30 57
E-mail: info@mmi.sk
Areál bude prístupný 4.1.2014 od 12.00 hod


3 . TRAŤ
šírka trate: min. 13 m dĺžka trate: 400 m prevýšenie: 0+1 m povrch: sneh, resp. dolomit (ak nenapadá sneh) počet zákrut: vľavo - 2. Všetky jazdy sa pôjdu proti smeru hodinových ručičiek.


4. PREDPISY
Tieto preteky sa uskutočnia podľa týchto zvláštnych ustanovení.


5. DIVÍZIE, TRIEDY
automobily s náhonom 2 kolies - divízia 4x2
automobily s náhonom 4 kolies - divízia 4x4

Povinná výbava automobilu a pretekára podľa predpisov FIA


6. SIGNALIZÁCIA
- žltá - prekážka na trati, nebezpečná situácia v danom úseku
- šachovnica - cieľ
- červená - prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí do priestoru štartu
- zelená - všetko OK
- žlta prekrížená  - posledné kolobr />


7. POVOLENÝ POČET JAZDCOV NA TRATI
tréning / 4
preteky / 4
malé finále / 6
finále / 6


8. PRIHLÁŠKY , ŠTARTOVNÉ A DOPROVOD, PRÉMIE ZA UMIESTNENIE
Prihlášky musia byť vyplnené na oficiálnych formulároch zahrnutých v týchto ustanoveniach. Platná prihláška je tá, v ktorej je potvrdené zaplatenie štartovného, alebo je toto potvrdenie k nej pripojené. Prihláška musí byť organizátorovi doručená najneskôr do 30.11.2013 polnoci. Zúčastniť sa môžu pretekári s potvrdeným štartom.


Štartovné v prípade zaplatenia do 30.11.2013 je: divízia 4x2 130,- EUR a divízia 4x4 je 150,- EUR s umiestnením povinnej reklamy od organizátora. V prípade neumiestnenia povinnej reklamy od organizátora je štartovné 200,- EUR. V prípade zaplatenia štartovného od 1.12.2013 do 15.12.2013 + 25% k výške štartovného, v prípade zaplatenia po 15.12.2013 do akcie + 50% k výške štartovného a v prípade platby štartovného na akcii + 100% k výške štartovného..

1x potvrdené propozície je nutné zaslať späť na poštovú adresu, alebo e-mail organizátora aj s kópiou potvrdenia o zaplatení štartovného. Štartovné je treba uhradiť do 7 dní od potvrdenia štartu organizátorom poslaním  na účet alebo zaplatením v hotovosti.

Bankové spojenie:Tatra banka, a.s., Piešťany,

Číslo účtu: 2624738731/1100

Pri zahraničnom prevode: IBAN: SK5411000000002624738731; SWIFT: TATRSKBX V štartovnom je zahrnuté, pre každý tím, vstup pre jazdca + 4 mechanikov, pre 1 súťažné vozidlo a pre 1 servisné vozidlo (žiadne auto naviac nesmie ísť do areálu). V prípade väčšieho počtu mechanikov, je nutné zaplatiť vstupné, za každého z nich (10,- EUR/ks). Prémie za umiestnenie v jednotlivej kategórii sú pre rok 2014 navýšené nasledovne:  


Divízia 4x4
1. miesto 1300,- EUR

2. miesto 900,- EUR
3. miesto 650,- EUR
4. miesto 400,- EUR
5. miesto 300,- EUR
6. miesto 200,- EUR

Divízia 4x2
1. miesto 1100,- EUR&

2. miesto 750,- EUR
3. miesto 500,- EUR
4. miesto 300,- EUR
5. miesto 250,- EUR
6. miesto 200,- EUR


Prémia 350,- EUR za prekonanie traťového rekordu na 6 kôl a na 4 kolá. Kráľ Autoslide 350,- EUR; TOP Car Autoslide 350,- EUR; TOP crash 350,- EUR. V prípade menšieho počtu štartujúcich ako 12 v jednej kategórii sa vypláca 75% prémie

Prémie za umiestnenie budú vyplatené na sekretariáte pretekov 15 minút po ukončení vyhlasovania výsledkov.9. ADMINISTRATÍVNE A TECHNICKÉ PREBERANIE, ROZPRAVA

Žiadnemu pretekárovi nebude povolený vstup na trať, pokiaľ neprejde administratívnym a technickým preberaním, ktoré sa koná:
- 04.01. 2014 (sobota)    13:00 - 18:00 administratívne na Okresnom úrade Žarnovica, kde dostane pretekár príslušné označenie a technické preberanie v priestoroch Padocku
- 05.01. 2014 (nedeľa)    08:00 - Rozprava
Platí aj pre tréningy.10. TRÉNINGY
Je prísne zakázané trénovať na trati mimo oficiálnych tréningov so sankciou vylúčenia pretekára z pretekov. Platí to aj pre doprovod, pretekár zodpovedá v plnom rozsahu aj za svoj doprovod.


- 05.01. 2014 / Voľný tréning / max. 4 jazdci na trati / 9.00 - 10:00
Každý pretekár absolvuje jednu jazdu-4 kolá. Nástup do tréningu podľa rozpisu prvého bloku jázd pre divízie 4x2, 4x4. Je možné trénovať iba vo svojej triede. Tréning slúži na odskúšanie trate a systému pretekov /zoradenie a štart/. Voľný tréning nie je povinný.11. PRETEKY
Časový rozpis:
09:00 - 10:00 Voľný tréning

10:20 Nástup na slávnostné zahájenie

10:30 Slávnostný nástup - zahájenie

11:15 Rozjazdy

14:30 Finále

Vyhlásenie výsledkov
(Vyhlasovanie výsledkov finálových jázd bude ihneď po skončení jazdy.)

Pravidlá
A.: bodovacia časť:
- pretekári absolvujú jazdy na 4 kolá vo štvoriciach podľa rozpisu jázd. Rozpis obdržia na rozprave
- jednotlivé jazdy budú hodnotene bodmi za umiestnenie: 1. miesto 3 body, druhé miesto 2 body tretie miesto 1 bod, štvrté miesto 0 bodov. Pretekári budú štartovať v troch rozjazdách, do celkového hodnotenia budú započítané dva lepšie výsledky. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší tretí výsledok, ďalej vzájomný súboj, počet prvých miest, počet druhých miest v prípade, že nerozhodnú tieto body nasleduje dodatková jazda.
- Štart - semafor, zapnuté červené svetlá, po vypnutí červených svetiel štart na 4 kolá. V prípade kolíznej situácie v prvej zákrute po štarte tak ako aj v priebehu jazdy budú preteky prerušené červenou vlajkou a štart bude opakovaný. Pretekári zostanú na trati a presunú sa do priestoru štartu.
- Klasifikovaný je pretekár s min 75% dĺžky pretekov (min 3 kolá,) musí prejsť cieľom
- Pri neplatnom štarte (predčasnom a pod) budú pretekári na protiľahlej rovinke upozornení červenou vlajkou. Pomaly dokončia kolo a opätovne sa zoradia na štartovú čiaru k opakovanému štartu, (neodchádzajú do parkoviska)
- Jednotlivé jazdy končia odmávnutím v cieli šachovnicou
- Zoraďovanie na štart bude zvonku trate do vnútra podľa rozpisu
- Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu
- 2min..
- Pretekárom bude signalizovaný vjazd do posledného kola žltou vlajkou s čiernym prekrížením.
- Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený
- Ak pretekár pri nástupe nedodrží limit 2 min., nebude vpustený na štart
- ak pretekár z akéhokoľvek dôvodu nemôže pokračovať v nasledujúcich jazdách, na jeho miesto sa dostaví náhradník

B: malé finále a finále:
- prví štyria pretekári, ktorí dosiahnu v bodovaných rozjazdách najvyšší počet bodov (pri rovnosti bodov bude rozhodovať väčší počet lepších umiestnení a ďalej umiestnenie zo vzájomných súbojov), automaticky postupujú do finále a 5. až 10. Pretekári v poradí postupujú do malého finále, z ktorého prví dvaja postupujú do finále.
- títo šiesti pretekári, absolvujú finálovú jazdu, ktorá určí poradie na stupňoch víťazov
- v prípade, že finalista z akýchkoľvek dôvodov nemôže nastúpiť do finálovej jazdy, postupuje do nej ďalší jazdec v poradí z nepostupového miesta z malého finále. Zaradí sa na štartovný post tak, ako mu to získané body umožňujú, tj na posledné štartové miesto vo finálovej jazde.
- v prípade, že sa finálová jazda z akýchkoľvek dôvodov nebude môcť uskutočniť výsledky budú vyhlásené na základe získaných bodov
- jazda malého finále aj finálová jazda pôjde na 6kôl v divíziách 4x2 a 4x4
- v prípade, ak finále dokončí menší počet pretekárov ako traja, bude výsledok na treťom mieste určovať väčšia dojazdená vzdialenosť
- vo finále pri kolíznej situácii v prvej zákrute po štarte bude jazda prerušená a finále bude zopakované. Časový limit na prípadnú údržbu 5 minút.

V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet rozjázd!


12. ZLUČOVANIE KATEGÓRIÍ
Pretekárske vozidlá s náhonom dvoch a štyroch kolies sa nebudú zlučovať.


13. PROTESTY / NÁMIETKY
Proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov  a výsledkom nie sú možné protesty


14. ŠTARTOVNÉ ČÍSLA
Usporiadateľ pridelí pretekárom štartovné čísla (samolepka), ktoré obdrží pri formálnom preberaní. Pretekár, ak to neurobí usporiadateľ je povinný si číslo prilepiť na predpísané miesto. Akékoľvek iné štartovné čísla nie sú povolené.


15. PALIVO
Usporiadateľ nezabezpečuje.


16. PNEUMATIKY A ZÁSTERKY
O použití pneumatík s hrotmi na ľad vždy rozhoduje organizátor! Použitie pneumatík s hrotmi oznámi organizátor na rozprave. ZÁSTERKY - LAPAČE NEČISTÔT sú povinné na oboch nápravách. Vzdialenosť zásterky od vozovky nemôže byť väčšia ako 10cm. V prípade porušenia stráca jazdec body v tej ktorej jazde, alebo keď pred jazdou nespĺňa tento predpis nebude na rozjazdu pustený


17. POISTENIE
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou. Podujatie bude samostatne poistené


18. TRESTY
Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude penalizovaný rozhodnutím riaditeľa preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade, ak uvedeným konaním nezíska pozíciu. (Jazdec zodpovedá za svoj sprievod).

 

 

.................................................                                    ...........................................

   AGENTÚRA MMI, s.r.o.                                                             pretekár

           Organizátor                                   (vyplní čitateľne paličkovým písmom meno a priezvisko+podpis)


propozície na stiahnutie v DOC

 
 


Kontakt:

00421 905 544 597

XRACE
Wallpapers
Prejst na tapety
spolupracujeme
design & script by3pstudios © 2003 - 2011   All rights reserved Agentúra MMI s.r.o